Evropa pro mladé

“Mladí lidé jsou těmi, pro které tvoříme budoucí svět. Musí se na tom s námi podílet už teď - díky kvalitnímu vzdělávání ve škole i mimo ni, díky rozhledu po světě, který jim umožníme a díky možnostem spolurozhodování o své budoucnosti.”

U počátku mého zájmu o mládež, její výchovu a vzdělávání stojí skauting. Skauting je mou niternou součástí už téměř 30 let, přihlásil jsem se k němu hned po revoluci v roce 1989. Znamená pro mě “střelku životního kompasu”, jak kdysi napsal také skaut a můj bývalý šéf Václav Havel. Právě díky skautingu jsem začal objevovat Evropu a svět a zjišťovat, že bez vlastního přičinění a havlovského přijetí odpovědnosti za svět ho dál neposuneme.

Kulturní obohacení
a spolupráce napříč zeměmi

Evropská unie mladým lidem pomáhá využít plně jejich potenciál. Programy, jako jsou Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity (o jejichž podobu v posledních letech dost bojuji) dávají novým generacím možnost získat studijní zkušenosti v zahraničí, osamostatnit se a udělat si přátele na celý život.

Stejně tak je důležité podporovat další programy, které mladým lidem umožňují získat v zahraničí i pracovní zkušenosti, učit se prakticky cizí jazyky a další schopnosti. S tím pomáhají další evropské programy a iniciativy, které dlouhodobě připomínkuji (Záruka pro mládež, EURES a další).

Velmi důležité je, že díky zahraniční zkušenosti získávají mladí lidé i spoustu inspirace a nápadů na věci, které by šly u nás v ČR zlepšit - a také to po návratu dělají. Neméně důležité je, že si uvědomí a dokáží lépe pojmenovat, co přesně mají rádi na zemi, odkud pochází, a co například chybí jinde ve světě.

Uznání neformálního vzdělávání

Skauting mi dal do života spoustu cenných znalostí a schopností, proto usiluji o uznání tzv. neformálního vzdělávání, doplňujícího ve volném čase formální školní vzdělání. Je totiž dobrovolné, záměrné, logicky strukturované a umožňuje učení se praktickou činností v prostředí vrstevníků za podpory dospělých - a děje se tak hlavně v organizacích dětí a mládeže.

Děti a mladí lidé si tam vyzkouší praktickou aplikaci poznatků naučených ve škole. Učí se ze zkušenosti a mohou dělat chyby, aniž by se báli postihu, protože i to je důležitou součástí učení. Mladí lidé tak získají cenné „soft skills“, tolik potřebné v dnešním světě, týkající se zejména kreativity, týmové spolupráce, řešení problémů, jazykových dovedností, multikulturního povědomí, empatie a smyslu pro vlastní iniciativu a zodpovědnost. O tom, že je o ně ze strany zaměstnavatelů velký zájem, psali třeba v Respektu.

Nezřídka nás mimoškolní činnost nasměruje k budoucímu profesnímu rozvoji. Proto se zasazuji o účelnou změnu Europassu (máte v jeho formátu možná sepsaný životopis) v otevřený a komplexní nástroj, který neformální vzdělávání zahrne daleko lépe. Po dva roky jsem se tím zabýval na národní úrovni v projektu Klíče pro život, a mnohem delší dobu jsem se účastnil a řídil několik evropských projektů k tomuto tématu.

Pavel Trantina skaut
Pavel Trantina

Napište mi zprávu

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů